x

site_icerik

Korfez Atakent

Körfez Atakent Sitesi

"Doğanın Kucağında ve Modern"

Site Yönetim Ofisi

+90 542 207 93 17

KÖRFEZ ATAKENT SİTESİ
YÖNETİM PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Konu ve Amaç
Madde 1- Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca Köyü, Erikli mevkii, G23B16C4-B pafta, 1708 ada, 3 nolu parseli teşkil eden gayrimenkul üzerinde Körfez Belediyesince onaylı yerleşme planı uygulama projesine göre S.S. Körfez Atakent Konut Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan binalar, altyapı tesisleri, ortak yerler, sosyal tesisler gibi kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan Körfez Atakent Sitesi, Kat Mülkiyeti Kanununun ve ilgili diğer kanunların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “Yönetim Planı”na göre yönetilir.

Yönetim Planının amacı, yukarıdaki fıkrada belirtilen gayrimenkulde kurulmuş ve kurulacak olan ve birbiri ile bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimi konusunu düzenlemek; kat maliki sıfatıyla ya da sair suretle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf veya dahil olanların hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarını saptayarak, gayrimenkulün tamamında, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir tasarruf düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır.

Tarifler
Madde 2- Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı); anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm) denir.

Bu Yönetim Planına göre:
a) (Site) ve (Körfez Atakent Sitesi) kavramları, (Anagayrimenkul) kavramı ile;
b) (Blok yapı) kavramı, (Anayapı) kavramı ile;
c) (Site Yönetimi) ve (Site Yönetim Kurulu) kavramları, Kat Mülkiyeti Kanununun 34 üncü maddesinde tanımlanan (Yönetici), (Yönetim Kurulu) kavramları ile;
Tam olarak eş anlamlı, özdeş kavramlardır.

Anayapı, anagayrimenkulde bulunan bütün bağımsız bölümler ile bağımsız bölümlerde, eklentilerinde ve ortak yerlerde yer üstü ve yer altında yapılmış bütün yapı ve tesisleri içerecek biçimde anlaşılır.

Kapsam
Madde 3- Yönetim Planının hükümleri, 1 inci maddede yazılı gayrimenkulün sınırları içinde kalan arazi ile bunun üstünde ve altında meydana getirilmiş bütün bina ve tesisleri, ortak yerleri, ağaçlar ve bitki örtüsünü, gayrimenkulün tamamına veya bağımsız bölümlere göre eklenti, mütemmim cüz yahut teferruat niteliği taşıyan bütün şeyleri kapsar.

Yönetim Planının hükümleri, kat mülkiyeti esasına göre tasarruf edilecek anagayrimenkul üzerinde, bu tasarruf biçiminden doğan bütün ilişkileri; bu meyanda anagayrimenkulün tamamından, bağımsız bölümlerden, kullanıma tahsis edilen yerlerden, eklentilerden ve ortak yerlerden yararlanılmasından, bunların kullanılmasından, işletilmesinden, korunmasından, bakım ve onarımından doğacak her türlü ilişkiyi; anagayrimenkul, bağımsız bölümler, kullanıma tahsis edilen yerler, eklentiler ve ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla kat malikleri, kat irtifakı sahipleri, onların mirasçıları, bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış, trampa vesair yollardan iktisap edecek olan bütün yeni malik ve hak sahipleri, intifa ve sükna hakkı sahipleri, bağımsız bölümlerde kira sözleşmesi ile ikamet edenler, bağımsız bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlar, yönetici ve denetçiler arasında meydana gelecek her çeşit ilişkiyi kapsar.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı
Madde 4- Yönetim Planı, site kapsamındaki bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını, bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış, trampa vesair yollardan iktisap edecek olan bütün yeni malik ve hak sahiplerini, intifa ve sükna hakkı sahiplerini, bağımsız bölümlerde kira sözleşmesi ile ikamet edenleri, bağımsız bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananları ve yönetici ve denetçileri bağlar. Bu kişiler, Yönetim Planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadır.

Bağımsız bölümlerini kiraya veren malik yahut intifa hakkı sahipleri, kiracılarına Yönetim Planından bir nüsha vermek ve kira sözleşmesine buna ait hüküm koymak zorundadırlar.

Uygulama Önceliği
Madde 5- Yönetim Planının hükümleri, sitede kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve ihtilaflarda, mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallara takaddüm eder ve birinci derecede öncelikli olarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkrada öngörülen öncelik, emredici nitelikte bir hükmün uygulanmasını gerektiren haller dışında, Kat Mülkiyeti Kanununun 9 uncu maddesi ile aynı kanunun 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasında da geçerlidir.

Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması
Madde 6- Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, sitenin yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

Yönetim Planının Değiştirilmesi
Madde 7- Yönetim Planının değiştirilmesi için, bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

İKİNCİ BÖLÜM
ORTAK YERLER VE KULLANIMA TAHSİS EDİLEN YERLER

Sözleşme
Madde 8- Yönetim Planının ortak yerler ve şeyler ile bağımsız bölümlerin kullanımına tahsis edilen yerleri saptayan ve düzenleyen aşağıdaki maddelerde yer alan hükümleri, Kat Mülkiyeti Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı “sözleşme” yerine geçmek ve bu hükmü doğurmak üzere konmuş olup, sözleşme hükmündedir.

Ortak Yerler
Madde 9- Kat Mülkiyeti Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı yerler ve şeylere ilave olarak, anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin oturduğu zeminin dışında veya eklenti olarak münhasıran bir bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerin dışında kalan bahçe, blok yapıların ve bağımsız bölümlerin bağlantı yolları, site içi yollar, otopark alan ve yerleri, sosyal tesis binası ve sosyal amaçlı diğer her türlü tesis ve yapılar, idari amaçlı her türlü tesis ve yapılar, yer altında ve üstünde inşa edilmiş teknik amaçlı her türlü tesis, yapı ve tesisat, yüzme havuzu, sportif amaçlı her türlü tesis, yapı ve sahalar, alanlar, yeşil alanlar, parklar, çocuk parkları, piknik alanları, hobi bahçeleri, hayvan barınakları, site ana girişleri, site güvenlik çiti, ortak yerler ve şeylerdir.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yer konusuna girer.

Madde 10- Site güvenlik çitinin içinde bulunan, Orman Bakanlığı’nın kooperatif adına 49 yıl süre ile ağaçlandırma izni hakkı tesis ettiği ve kooperatifin de koruma sağlamayı taahhüt ettiği, anagayrimenkule sınır Devlet ormanı sahası; üzerinde müştereken koruma sağlama anlamında ortak yerdir. Kat malikleri (Bağımsız bölümlerden herhangi bir suretle devamlı veya geçici olarak yararlanan kişiler), bu sahanın özellikle yangın vs. tehlikelere karşı korunmasından, her türlü zarar ve ziyan görmesinin önlenmesinden, bakımının yapılmasından, sürekli temiz tutulmasından ve ağaçlandırılmasından sorumlu ve yükümlüdürler. Kat malikleri, orman sahasından yalnızca yürüyüş, dinlenme vb. maksatla yararlanabilirler. Bu sahada sigara içmek, ateş yakmak, piknik yapmak, ateş çıkmasına neden olabilecek madde ve cisimler ile çöp vs. bırakmak, dal ve ağaç kesmek kesinlikle yasaktır. İşbu madde hükmü, ağaçlandırma izni hakkı tesis edilen orman sahasının genişlemesi veya daralması hallerinde ve tesis edilen izin hakkının devam ettiği sürece ve uzatıldığı takdirde uzatılan süreler içinde de geçerlidir.

Madde 11- Site yönetimi, anagayrimenkulün ortak yerlerinde uygun bir bölümü veya bölümleri belirleyerek, çiçek, sebze, küçük meyve bitkileri yetiştirilmesi maksadıyla hobi bahçesi olarak bağımsız bölümlerin kullanımına tahsis edebilir.

Site yönetimi, kat maliklerinin rahat ve huzurunu öncelikle gözetmek suretiyle anagayrimenkulün ortak yerlerinde uygun bir bölümü veya bölümleri belirleyerek, hayvan barınağı olarak bağımsız bölümlerin kullanımına tahsis edebilir.

Madde 12- Site yönetimi, anagayrimenkulün sözleşmeye bağlı ortak yerlerinden birini veya birkaçını, ortak yerin tamamını veya bölümlerini ayrı ayrı kiralayabilir veya işletmeye verebilir.

Kullanıma Tahsis Edilen Yerler
Madde 13- Blok yapılardaki bağımsız bölümlerin, salonlarının ön cephesine istikamet eden hat üzerinde bağımsız bölümlerinin cephesi boyunca beş (5) metre enindeki alan ve mutfak cephesine istikamet eden hat üzerinde üç (3) metre enindeki alan ile yan cephe boyunca devam eden hat üzerinde ikibuçuk (2,5) metre enindeki alanın tasarrufu, bahçe olarak kullanımı bağımsız bölümlere tahsis edilmiştir.

Kat malikleri, bahçe alanı olarak bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen bu yerlerde herhangi bir tadilat, ilave, inşaat veya imalat yapamazlar. Sınırlarını duvar, çit, ağaç, bitki vb. ile çeviremezler. Buna karşılık diğer kat malikleri, bu alanın ortak alan olduğundan bahisle kendilerinin de tasarrruf edeceğini öne sürerek, bu bağımsız bölümlerin bahçe kullanımlarına tahsis edilen alanlarından istifadesini engelleyemezler ve bu alanların ortak yer olduğu veya ortak şeyler barındırdığı gerekçesiyle kendileri de yararlanmayı talep edemezler. Bu alanlar, tahsis edilen bağımsız bölümlerce betonla kaplanmış alan hariç yeşertilmiş, bitkilendirilmiş, temiz halde ve münhasıran bahçe olarak kullanılır. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen yerlerin, salonlarının ön cephesi tarafındaki betonla kaplanmış olan bölümü üzerine; ölçüleri boy olarak bağımsız bölümlerinin ön cephesinin boyuyla, en olarak betonla kaplanmış alanın eniyle sınırlı kalmak ve bitişik bağımsız bölüm sakinlerinin görüş alanını hiçbir şekilde kısıtlamamak şartıyla, ahşap pergole veya bir mekanizma ile açılıp kapanabilen tekstil örtülü bir gölgelik yapabilir. Bu pergole veya gölgeliğin projesi, rengi ve sair özellikleri site yönetimince belirlenir ve yapılması site yönetiminin yazılı izni ve karar defterine işlenmesi ile mümkündür.

Kat malikleri, Yönetim Planında belirtilen şekilde bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen yerlerinde, blok yapı ve anagayrimenkulle ilgili sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, telefon tesisatı, kablolu veya uydu yayın hattı, doğalgaz ile ilgili altyapı tesisatı ve benzeri var ise, bu birimlerde olabilecek bakım, tamir, kontrol gibi faaliyetlere engel olamazlar. Bakım, onarım, kontrol gibi amaçlarla yapılan müdahalelerde bahçe alanındaki döşeme kaplamasına zarar verilmesi halinde, bu zarar site yönetimince karşılanır.

Yaptırım
Madde 14- Kat malikleri, gerek bağımsız bölüm, bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerler ve eklentiler gerek sözleşmeye bağlı ortak yerler üzerindeki borç ve yükümlülükleri dolayısıyla Yönetim Planında öngörülen usul ve esaslara göre kendilerine site yönetimince bildirilen özel yaptırım kararlarına uymak ve bunların gereklerini derhal yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük, işbu Yönetim Planı uyarınca kabul edilmiş bir sözleşme yükümlülüğü olup, kat malikleri bu sözleşme yükümlülüğünün bütün sonuçlarına katlanmayı kesin olarak kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Site yönetimi, Yönetim Planında veya Kat Mülkiyeti Kanununda veya ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olarak kat maliklerince sözleşmeye bağlı ortak yerlerde yapılan her türlü tadilat, ilave, inşaat veya imalatı ayrıca bir adli veya mülki merci kararı alınmasına gerek kalmaksızın yıktırmak ve eski haline getirtmek hak ve yetkisine sahiptir. Kat malikleri, yapılan yazılı bildirime rağmen en geç yedi (7) gün içinde söz konusu yeri eski haline getirmezler ise, yapılan tüm gider ve masraflar ilgili kat malikine ait olmak üzere bu işler site yönetimince yaptırılır. Kat maliki, bu iş ve işlemlerden dolayı herhangi bir hak iddia ve talebinde bulunamaz.

Yönetmelik
Madde 15- Sözleşmeye bağlı ortak yerler ve şeylerin kullanılması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ve ortak yerlerden yararlanılması konularında ayrıntıyı düzenlemek üzere site yönetimi tarafından ayrıca bir yönetmelik hazırlanır. Yönetmelik hükümleri, işbu Yönetim Planının ayrılmaz parçası sayılır ve bütün ilgililer ve halefleri için Yönetim Planının bir cüzü olarak bağlayıcı niteliktedir.

Site yönetimi, ortak ihtiyaçların ya da değişen şartların gerekli kıldığı hallerde, yönetmelik hükümlerinde gerekli gördüğü ilave, çıkarma, değişiklik gibi düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Yönetmelik hükümlerinde yapılan yeni düzenlemeler veya yönetmelik hükümlerine açıklık getirici mahiyetteki hususlar bir genelge ile ilgililere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI

Bağımsız Bölüm Üzerinde
Madde 16- Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanununun ve Yönetim Planının ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Kat malikleri, belediye nizamlarına, sitenin genel mimarisine, anayapının dış estetiğine ve projelerine aykırı olmamak, diğer kat maliklerinin zarar ve ziyanlarına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek ve Yönetim Planının 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan konuların dışında kalmak ve yapılacak masrafların tamamı kendilerine ait olmak şartıyla, kendi tasarruf sınırları içinde, diledikleri değişiklik ve yenilikleri yapmakta tamamen serbesttir. Bu husus bütün bağımsız bölümler için muteber olup, diğer kat malikleri bu tarz değişikliklere itiraz edemezler. İşbu Yönetim Planı ile gerekli kat malikleri muvafakatı verilmiş addolunur. Dış estetik kararları, site yönetimince belirlenecek usul ve esaslara göre verilir.

Ortak Yerler Üzerinde
Madde 17- Kat malikleri, anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler; Yönetim Planının ortak yerlere ilişkin hükümlerinde yer alan usul ve esaslara uymak şartıyla, anagayrimenkulün bütün ortak yerlerinde kullanma hakkına sahiptirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI

Genel Kural
Madde 18- Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen yerleri, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve Yönetim Planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Yönetim Planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk
Madde 19- Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat malikleri:

a) Blok yapıya kat ilave edemezler; kendi bağımsız bölümlerinde blok yapının görüntü ve estetiğini bozacak veya blok yapıya zarar verecek nitelikte ve her halde statik projesine aykırı olarak inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapamazlar;

b) Bağımsız bölümlerinin balkonlarını ve kullanımına tahsis edilen yerlerin betonla kaplanmış olan bölümünü camekanla veya başka bir suretle veranda şekline sokamazlar; pencere ve kapılarda site yönetimince onay verilen panjur sistemi dışında, dışarıdan görünecek şekilde, fiziki güvenlik önlemi almaya yönelik imalat (demir parmaklık vb.) yapamazlar;

c) Bağımsız bölümlerinin dış cephelerinde değişik renkte badana veya boya yapamazlar; balkonların veya balkon parmaklıklarının rengini değiştiremezler;

d) Kendilerine veya başka bir kat malikine ait bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapamazlar; sınırlarını duvar, çit, ağaç, bitki vb. ile çeviremezler; ancak bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen yerlerindeki betonla kaplanmış olan bölüm üzerinde, Yönetim Planının 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen imalatları, belirtilen şart ve esaslara uymak koşuluyla yapabilirler;

e) Bağımsız bölümlerinin dış cephelerine, çatılarına, balkonlarına, camlarına veya kullanımına tahsis edilen yerlerine hiçbir şekilde, dışarıdan görünen yazı yazamazlar; dışarıya sarkan levha, tabela, bayrak, flama veya pano asamazlar; telsiz, radyo ve TV antenleri takamazlar; direk vb. dikemezler;

f) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerini, gösterilen kullanım biçimi dışında, başka hiçbir maksat için kullanamazlar; başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamaz ve satamazlar;

g) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde, hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kuramazlar; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu, elektronik oyun salonu gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, salon (spor, estetik, kuaför vb.), dershane, kreş, çocuk yuvası gibi iş yerleri ve siyasi parti, sendika veya dernek merkezi açamazlar; muayenehane veya büro (avukat, muhasebeci, emlakçı, acenta vb.) olarak dahi kullanamazlar; hangi maksatla olursa olsun kurs açamazlar;

Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümler, münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun iş yeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz.

h) Bağımsız bölümlerini randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak, ahlak ve adaba aykırı şekilde kullanamazlar;

ı) Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar düzenleyemezler; gürültü yapamazlar; özellikle saat 22.00’den sonra televizyon, radyo ve CD-kaset çalarlarını komşuları rahatsız edecek bir şekilde kullanamazlar; nişan, düğün gibi nedenlerle düzenlenecek toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar;

j) Bağımsız bölümlerinin balkon ve pencelerinden su vb. dökemezler, çöp atamazlar, halı vb. silkeleyemezler; kuş, kedi, köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini atamazlar; çamaşır balkonlarının haricinde, binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar; diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamaz, toz çıkartamazlar; bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde odun, bahçe aletleri, kullanılmayan ev eşya, alet ve cihazları vb. bulunduramazlar;

k) Bağımsız bölümlerinde kuş (kanarya, saka, muhabbet kuşu, papağan vb.), kedi, köpek gibi hayvanları ancak, komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak ve bu hayvanları balkonlarında, bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde bulundurmamak ve bağlamamak, site dahilinde gezdirmemek kaydıyla besleyebilirler;

Bu konuda ana şart, diğer kat maliklerinin rahatsız edilmemesi; sağlık, hijyen ve fiziki yönden herhangi bir tehdide maruz bırakılmamasıdır. Aksi takdirde bu gibi hayvanları kesinlikle bulunduramazlar. Kat malikleri, besledikleri hayvanların ‘Hayvan Sağlık ve Kimlik Sertifikasını’ bulundurmakla, aşılarını ve veteriner kontrollarını zamanında yaptırmakla yükümlüdürler. Site dahilinde hayvan bulundurmanın sonucunda doğabilecek her türlü maddi ve manevi, hukuki ve cezai sorumluluk ve yükümlülükler tamamen ve yalnızca hayvanı bulunduran kat malikine aittir.

l) Bağımsız bölümlerinde, kendilerine veya başka bir kat malikine ait bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde güvercin, kumru, kümes hayvanı, tavşan, koyun, keçi vb. gibi hayvanları ve her halde evcil olmayan hayvanları kesinlikle besleyemezler;

m) Kendilerine veya başka bir kat malikine ait bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde sebze, meyve vb. yetiştiremezler; bu yerlerin bir bölümünü bu amaçla düzenleyemezler; hangi türde olursa olsun ağaç dikemezler; Yönetim Planının 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca hobi bahçeleri tesisine site yönetimince karar verildiği takdirde, hobi bahçelerinde çiçek, sebze, küçük meyve bitkileri vb. yetiştirebilirler; ancak bu bahçelerde kesinlikle, ekimi yasaklanmış veya izne tabi bitkiler yetiştiremezler ve ağaçlandırma yapamazlar;

Site yönetimi, anagayrimenkulün tamamını kapsayan peyzaj projesi hazırlatır; bu projeye göre belirlenen noktalara belirlenen türdeki ağaç veya bitkilerin dikilmesi suretiyle ağaçlandırma ve bitkilendirme yapar; talepleri halinde kat maliklerinin bu projeye uygun olarak ağaçlandırma ve bitkilendirme yapmalarına izin verir.

n) Bağımsız bölümlerinde, kendilerine veya başka bir kat malikine ait bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde pis kokulu veya parlayıcı veya patlayıcı veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar;

o) Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın Tarifesine göre “Bina içinde fiyat zammı” gerektirecek “Yangın ihtimalini artırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette” olan maddeleri bulunduramazlar;

p) Kendilerine veya başka bir kat malikine ait bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde hiçbir şekil ve surette motorlu araçlarını bırakamazlar, park edemezler (Otopark olarak tahsis edilen alanlar hariç); oto park edilecek yerlerin birisinin kendisine ait olduğunu iddia edemez ve bu maksatla özel garaj, çatı, örtü ve sair teşkil edemezler;

r) Spor alanlarını sabah saat 09.00’dan önce, akşam saat 21.00’den sonra kullanamazlar;

Site yönetimi, gerekli sükunet tedbirlerini almak suretiyle gece saatlerinde maç yapılmasına izin verebilir.

s) Yüzme havuzu tesisinden yararlanırken site yönetimince belirlenecek işletme kurallarına uymakla yükümlüdürler;

İşletmeye alma için gerekli tüm şartların yerine geldiğinin belirlenerek hizmete açılmasına site yönetimince karar verilmesi halinde, yüzme havuzu tesisi, 01 Mayıs-01 Ekim tarihleri arasında toplam beş (5) ay boyunca sabah saat 9.00’da hizmete açılır; akşam güneşin batışından bir (1) saat önce kapanır. Site yönetimi, mevsim ve hava koşullarına göre bu süreyi uzatabilir ya da kısaltabilir. Belirlenen saatlerin dışında, hiçbir kimse bu tesisten yüzme amacıyla yararlanamaz. Site yönetimi, havuza gireni engelleyecek fiziki önlemleri alır. Yüzme havuzundan sadece site sakinleri yararlanabilir. Site sakinlerinin misafirleri (çocuklar dahil), kişi başına günlük beş (5) YTL ücret ödemek şartıyla yüzme havuzundan yararlanabilir. Bu ücret, site yönetimince artırılabilir. Yüzme havuzu tesisinde hizmet kapasitesinin üstünde bir doluluk olması halinde, tesiste bulunan kişi sayısı normal düzeye ulaşıncaya kadar havuza girişler durdurulur; kişi sınırlamasına site yönetimi karar verir.

t) Sitenin güvenliğinin sağlanması amacıyla site yönetimince belirlenecek tüm kurallara ve bu konuda özel güvenlik görevlilerince yapılacak uyarılara titizlikle uymakla yükümlüdürler;

Sitenin çevresi duvar ve telle çevrili olup, siteye giriş-çıkış tek noktadan sağlanacaktır. Bu nokta, site özel güvenlik görevlilerince yirmidört saat koruma ve denetim altında tutulacaktır. Site yönetimi, gerekli gördüğü takdirde ikinci giriş-çıkış noktasının geçici veya sürekli olarak kullanımına karar verebilir.

u) Bağımsız bölümlerinde bizzat oturuyorlarsa, kendilerine ve birlikte oturan kişilere (çocuklar dahil) ait site sakini bilgi formlarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve dörder adet fotoğraflarını taşınma tarihinden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde site yönetimine vermekle yükümlüdürler;

v) Bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini ve bu adreste meydana gelen değişiklikleri derhal; bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturan kişilere (çocuklar dahil) ait site sakini bilgi formlarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, dörder adet fotoğraflarını ve kira sözleşmelerinin bir suretini taşınma tarihinden itibaren en geç onbeş gün (15) içinde site yönetimine vermekle yükümlüdürler.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma
Madde 20- Kat maliklerinden her biri;
a) Kapıcı, bahçıvan, özel güvenlik ve teknik veya idari personel giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;
Katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Ortak yerler ve tesislerin, kamuya terk edilmiş olsa dahi bakım, koruma, onarım, yenileme, geliştirme, yönetim ve işletme giderleri, siteyi oluşturan tüm bağımsız bölümlerin sorumluluğundadır.

Kiralanan veya işletmeye verilen ortak yerler, anagayrimenkulün genel giderlerine site yönetimince belirlenen ve sözleşmelerinde belirtilen oran veya miktarlarda katılır.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya site yönetimi tarafından, Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Sigorta Anlaşması
Madde 21- Anagayrimenkul, site yönetimi tarafından tayin edilecek değer üzerinden sigorta ettirilir.

Kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler.

Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, kat maliklerine, arsa payları oranında paylaştırılır.

Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır.

Kat malikleri, anagayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.

Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır.

Ortak Giderlerin Teminatı
Madde 22- Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, site yönetiminin yazılı istemiyle bu borç tutarı için diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

Müsaade Mecburiyeti
Madde 23- Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde, bağımsız bölümünün kullanımına tahsisli yerlerinde veya buralardaki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması için diğer bir bağımsız bölüme veya kullanımına tahsisli yerlerine girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve kullanımına tahsisli yerlerinin, eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.

Yasak İşler
Madde 24- Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde, hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu, elektronik oyun salonu gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, salon (spor, estetik, kuaför vb.), dershane, kreş, çocuk yuvası gibi iş yerleri ve siyasi parti, sendika veya dernek merkezi açılamaz; muayenehane veya büro (avukat, muhasebeci, emlakçı, acenta vb.) olarak dahi kullanılamaz; hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz.

Kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümler, münhasıran mesken olarak kullanılır; her ne nam altında olursa olsun iş yeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz.

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti
Madde 25- Kat maliklerinden biri Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dava açılmasına kat malikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, davayı açmış olan kat maliklerine, arsa payları oranında devrolunur.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir:
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından Kat Mülkiyeti Kanununun 33 üncü maddesi gereğince verilen emre rağmen, Yönetim Planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak veya ulusal örf ve adetlerimize uymayacak şekil ve evsafta iffetsiz insanların girip çıkmalarına imkan sağlamak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunulması; suç amaçlı faaliyetlerde veya terör ya da suç örgütlerine, suçlulara yardım ve yataklık maksadıyla kullanılması; bağımsız bölümde veya ortak yerlerde uyuşturucu bulundurulması, içilmesi, satılması; patlayıcı madde veya ruhsatsız silahlar bulundurulması; Yönetim Planının Yasak İşler başlıklı 24 üncü maddesinde yazılı diğer maksatlarla kullanılması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SİTENİN YÖNETİMİ

Kat Malikleri Kurulu
Madde 26- Körfez Atakent Sitesi, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, işbu Yönetim Planı hükümleri uyarınca kat malikleri kurulu tarafından yönetilir.

Toplantı Zamanı ve Gündemi
Madde 27- Kat malikleri kurulu, her takvim yılının Ocak ayının son Pazar günü saat 10.00’da sitenin sosyal tesisinde, bu yerin ilan tahtasında ilan edilen gündemle ve ayrıca bir çağrıya gerek olmaksızın toplanır. Birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantı takip eden Pazar günü aynı saatte ve yerde yapılır. Kat malikleri, kendilerine tebligat yapılmadığını öne sürerek toplantı kararlarının iptalini isteyemezler; böyle bir iddia ve talepte bulunamazlar.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

Kat malikleri kurulu, yalnızca toplantı gündeminde yazılı hususları görüşür. Toplantıya katılan kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine, başka hususlar da gündeme alınarak görüşülebilir.

Yeter Sayı ve Toplantının Açılması
Madde 28- Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, kararlar en geç bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla verilir.

Kat Mülkiyeti Kanununda ve Yönetim Planında yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Toplantı, yeter sayıda kat malikinin toplantı yerinde hazır bulunması ve düzenlenen hazirun cetvelinin imzalanması ile başlar. Yönetim kurulu başkanının toplantıyı açmasını müteakip, toplantıyı yönetmek üzere kat malikleri arasından bir başkan, bir sekreter üye ve bir oy toplayıcı üye seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Oluşturulan bu kat malikleri kurulu başkanlık divanı, hazirun cetvelini tetkik ederek onaylar; yeter sayının temin edildiği hususundaki onayını kat malikleri kuruluna duyurarak toplantıyı açar.

Oya Katılma
Madde 29- Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Anagayrimenkulde birden çok bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise, onu kanuni mümessili temsil eder.

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir; ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

Kararlar
Madde 30- Anagayrimenkul, kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri arasında veya denetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu kararları bir (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mühürüyle tasdikli bir deftere yazılır; kat malikleri kurulu başkanlık divanı başkanı, sekreter üyesi ve oy toplayıcı üyesi tarafından birlikte imzalanır ve bir saat süre ile imzaya açılarak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Kat malikleri kurulu, gerek gördüğü takdirde imzaya açma süresini uzatıp kısaltabilir. Toplantıda bulunan kat maliklerinden imza süresi içinde karar defterini imzalamayan veya karara aykırı oy verdiğini ve bu aykırılığın sebebini yazılı olarak karar defterinde belirtmeyenler, alınmış olan kararı kabul etmiş sayılır.

Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Hakimin Müdahalesi
Madde 31- Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinden birinin yahut onun bağımsız bölümünden kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdahalesini isteyebilir.

Yönetim Kurulu
Madde 32- Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından bir yıl için seçecekleri yönetim kuruluna verirler.

Yönetim kurulu, her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilecek üç üyeden oluşur. Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim kurulu, başkanın, bulunmadığı zaman da diğer üyelerden birinin çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az iki üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Üyelerin eşitliği halinde, keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde, söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler çağrılır. Yönetim kurulu başkanlığının boşalması halinde, yönetim kurulu üyeleri aralarında tekrar başkan seçerler.

Yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresleri, site sosyal tesisinin giriş kapısı yanına ve ilan tahtasına bir çerçeve içinde asılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 33- Yönetim kurulu aşağıdaki işleri görür:

a) Kat Mülkiyeti Kanununun ve Yönetim Planının uygulanması;

b) Kat malikleri kurulunca verilen, Kat Mülkiyeti Kanunu veya Yönetim Planı veya ilgili sair mevzuat hükümlerine aykırı olmayan kararların yerine getirilmesi;

c) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

d) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

e) Anagayrimenkulün ortak yerler ve tesislerinin kiralanması veya işletmeye verilmesi; kira veya işletme bedelleri, süreleri ve diğer şartları ile anagayrimenkulün genel giderlerine katılım oran veya miktarlarının belirlenmesi; kiralama veya işletmeye vermeye ilişkin olarak sözleşmelerin yapılması, tadili, yenilenmesi veya feshedilmesi;

f) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve sigorta için her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

g) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve ortak yerler ve tesislere ait kira veya işletme gelirlerinin toplanması;

h) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

ı) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;

j) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

k) Motorlu taşıt araçlarının, iş makinalarının ve diğer demirbaşların satın alınması, satılması ve site yönetimi adına tescillerinin yaptırılması;

l) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren konularla veya ortak yerlerle ilgili olarak Maliye, Sosyal Sigortalar Kurumu, Tapu Dairesi, Belediye, PTT, Türk Telekom, İSU, İZGAZ, TEDAŞ, Bankalar ve diğer resmi veya özel, gerçek veya tüzel tüm kurum, kuruluş ve şahıslar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması, her türlü dilekçe, beyanname, sözleşme, abone sözleşmesi, taahhütname, muvafakatname, feragatname, mimari proje, plan, liste, fotoğraf, yönetim planı ve vesaikin, resmi senedin imzalanması; takrir verilmesi ve alınması; her türlü ruhsatların ilgili yerlerden alınması; her türlü vergi, resim, harç, teminat ve bedellerin yatırılması ve iadesi icap edenlerin geri alınması; üçüncü şahıslara karşı dava açılması ve icra takipleri yapılması; avukat veya vekil tayin edilmesi yahut azledilmesi;

m) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

n) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

o) Anagayrimenkulde çalıştırılacak personelin işe alınması, iş sözleşmelerinin akdedilmesi, tadili, yenilenmesi veya feshedilmesi, ücretlerinin ve çalışma koşullarının belirlenmesi; çalıştırılan personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarının sağlanması ve denetlenmesi; işçi çalıştırmaktan dolayı İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması;

p) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması; toplantı gündeminin hazırlanması;

r) Kat malikleri kurulunun kararlarının, protokollerin, yapılan ihtar ve tebligatın özetinin ve tarihlerinin ve bütün giderlerin, Yönetim Planının 30 uncu maddesinde sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazılması ve her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılacak bu defterin ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgelerin bir dosyada saklanması;

s) Yönetim Planının 30 uncu maddesinde sözü geçen defterden başka, işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterlerin de tutulması,

t) İşletme projesinin hazırlanması; bu projede özellikle:
   a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
   b) Tüm giderlerden her kat malikine, Yönetim Planının 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;
   c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin, Yönetim Planının 20 nci maddesindeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;
Gösterilir.

İşletme projesi, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Bu maddede sayılan yönetim kurulunun göreceği işlerin ifası için, kat malikleri kurulu kararı aranmaz; kat maliklerince verilmesi gereken yetkiler işbu Yönetim Planı ile verilmiş addolunur.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
Madde 34- Yönetim kurulu, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Yönetim kurulu, Yönetim Planının 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kanuni yıllık toplantıda kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa olsun, Yönetim Planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yönetim kurulundan istenebilir.

Yönetim Kurulunun Hakları
Madde 35- Yönetim kurulu, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin miktarına ve normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacaklarına, katılacaklarsa, ne oranda katılacaklarına kat malikleri kurulunca karar verilir.

Temsil ve İlzam
Madde 36- Site yönetimi adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya site yönetimini ilzamı için, site yönetimi ünvanı altında site yönetim kurulu üyelerinden ikisinin imzası gereklidir.

Yönetimin Denetlenmesi, Denetim Kurulu
Madde 37- Kat malikleri kurulu, yönetim kurulunun bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından bir yıl için seçecekleri denetim kuruluna verir.

Denetim kurulu, her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilecek üç üyeden oluşur. Denetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Eski denetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Hesapların denetlenmesi her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Denetim kurulu, Yönetim Planının 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kanuni yıllık toplantıda kat malikleri kuruluna vereceği bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler, bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, bir (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak, altını imza ederler.

Denetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin miktarına ve normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacaklarına, katılacaklarsa, ne oranda katılacaklarına kat malikleri kurulunca karar verilir.

Site İşletme Kooperatifi
Madde 38- Körfez Atakent Sitesini yaptıran S.S. Körfez Atakent Konut Yapı Kooperatifinin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81 inci maddesi, kooperatif ana sözleşmesinin 85 inci maddesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2004/1 nolu Tebliği hükümleri çerçevesinde işletme kooperatifine dönüştüğü andan itibaren; S.S. Körfez Atakent Sitesi İşletme Kooperatifi, ana sözleşmesi hükümleri kapsamında Körfez Atakent Sitesinin yönetimini, Kat Mülkiyeti Kanunundan ve Yönetim Planından doğan her türlü yönetim ve yöneticilik, sıfat, hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarını üstlenir. Bunun için Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri tarafından verilmesi gerekli yetki, işbu Yönetim Planı ile verilmiş addolunur. Bu yetkiyle ilgili olarak, kat maliklerinin ayrıca bir karar alması veya kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantılarında her defasında yeni bir karar alınması ve karar defterine yazılması gerekmez.

Site yönetim kurulu, Kat Mülkiyeti Kanunundan ve Yönetim Planından doğan her türlü yönetim ve yöneticilik, sıfat, hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarını site işletme kooperatifine devretmiştir. Bu devirle ilgili olarak site yönetim kurulunun ayrıca bir karar alması veya kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantılarında yapılan seçimlerden sonra yeni seçilen site yönetim kurullarınca her defasında yeni bir karar alınması ve karar defterine yazılması gerekmez.

Site işletme kooperatifi, resmi veya özel, gerçek veya tüzel tüm kurum, kuruluş ve şahıslar nezdinde Kat Mülkiyeti Kanununa ve Yönetim Planına göre sitenin yönetimi için gerekli bilumum iş ve işlemleri site yönetimi adına yapmaya ve site yönetimini temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Site işletme kooperatifi, Kat Mülkiyeti Kanunundan ve Yönetim Planından doğan yöneticiye ait bilumum görevleri eksiksiz yerine getirir, bu meyanda Yönetim Planının 33 üncü maddesi hükümleri uyarınca site yönetim kurulunun görmesi gereken tüm işleri görür.

Site yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu görevlerinin yanı sıra site işletme kooperatifinin organlarında da görev alabilirler. Site işletme kooperatifi organlarında görev alsınlar veya almasınlar, sitenin yönetimi site işletme kooperatifi tarafından yürütüldüğü müddetçe, site yönetim veya denetim kurulu üyeliği görevlerinden dolayı ücret almazlar ve normal yönetim giderlerine katılırlar.

Kat malikleri kurulu, Yönetim Planını değiştirmek suretiyle sitenin site işletme kooperatifi tarafından yönetilmesine her zaman son verebilir.

Site işletme kooperatifi, en az üç ay önceden site yönetim kuruluna yazılı olarak bildirimde bulunmak ve site sosyal tesisi ilan tahtasında ilan etmek suretiyle üstlendiği site yönetimi işine son verebilir.

Site işletme kooperatifince site yönetimi işinin sona erdirilmesi veya site işletme kooperatifi tüzel kişiliğinin herhangi bir nedenle son bulması hallerinde, Yönetim Planında herhangi bir değişiklik yapılmasına veya kat malikleri kurulunca herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın, site yönetim kurulu, işbu Yönetim Planı hükümleri uyarınca site işletme kooperatifine devretmiş olduğu Kat Mülkiyeti Kanunundan ve Yönetim Planından doğan her türlü yönetim ve yöneticilik, sıfat, hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarını üstlenir; bunların gerektirdiği bilumum işleri görür ve tüm yetkileri kullanır. Bu takdirde, sitenin site işletme kooperatifince yönetilmesinin son bulduğu tarihten geçerli olmak üzere site yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarına ve normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacaklarına, katılacaklarsa, ne oranda katılacaklarına yapılacak ilk kat malikleri toplantısında karar verilir.

ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Madde 39- Yönetim Planının ve Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflarda Körfez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tebligat
Madde 40- Anagayrimenkulde oturmayan her kat maliki, site yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini site yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Site yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

Kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısına çağrıya ilişkin Yönetim Planının 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü saklıdır.

Kat malikinin adres bildirmemesi veya adres değiştirip yenisini yazılı olarak bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği site sosyal tesisinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, kat malikine yapılmış sayılır.

Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa, tebligatın birer örneği site sosyal tesis ilan tahtasına ve bağımsız bölümün kapısına asılır. Bu şekilde yapılacak tebligat, kat malikine yapılmış sayılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Geçici Madde 1- Körfez Atakent Sitesi, Kat Mülkiyeti Kanununa göre Site Yönetimi teşekkül edinceye kadar, S.S. Körfez Atakent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek ve gerekli işletme kuruluş organizasyonu yapılacaktır. Site yönetimi teşekkül edinceye kadar S.S. Körfez Atakent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulunca alınmış kararlar, yapılmış olan her türlü sözleşmeler, bulunulmuş taahhüt ve tasarruflar Site Yönetimini de bağlar.

KAT MALİKLERİ :

S.S. KÖRFEZ ATAKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

EK: Körfez Atakent Sitesi vaziyet planı.