x

site_icerik

Korfez Atakent

Körfez Atakent Sitesi

"Doğanın Kucağında ve Modern"

Site Yönetim Ofisi

+90 542 207 93 17

Kat Malikleri Kurulumuzun 04.06.2017 tarihli Toplantısında, kat maliklerinin 130 imza ile önerdikleri Site Yönetim Planı Değişikliğine ilişkin hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Körfez Atakent Sitesi Yönetim Planının

Kullanıma Tahsis Edilen Yerler” başlıklı 13. maddenin 2. fıkrası

Mevcut Şekli:

Kat malikleri, bahçe alanı olarak bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen bu yerlerde herhangi bir tadilat, ilave, inşaat veya imalat yapamazlar. Sınırlarını duvar, çit, ağaç, bitki vb. ile çeviremezler. Buna karşılık diğer kat malikleri, bu alanın ortak alan olduğundan bahisle kendilerinin de tasarrruf edeceğini öne sürerek, bu bağımsız bölümlerin bahçe kullanımlarına tahsis edilen alanlarından istifadesini engelleyemezler ve bu alanların ortak yer olduğu veya ortak şeyler barındırdığı gerekçesiyle kendileri de yararlanmayı talep edemezler. Bu alanlar, tahsis edilen bağımsız bölümlerce betonla kaplanmış alan hariç yeşertilmiş, bitkilendirilmiş, temiz halde ve münhasıran bahçe olarak kullanılır. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen yerlerin, salonlarının ön cephesi tarafındaki betonla kaplanmış olan bölümü üzerine; ölçüleri boy olarak bağımsız bölümlerinin ön cephesinin boyuyla, en olarak betonla kaplanmış alanın eniyle sınırlı kalmak ve bitişik bağımsız bölüm sakinlerinin görüş alanını hiçbir şekilde kısıtlamamak şartıyla, ahşap pergole veya bir mekanizma ile açılıp kapanabilen tekstil örtülü bir gölgelik yapabilir. Bu pergole veya gölgeliğin projesi, rengi ve sair özellikleri site yönetimince belirlenir ve yapılması site yönetiminin yazılı izni ve karar defterine işlenmesi ile mümkündür.

Önerilen Şekli:

Kat malikleri, bahçe alanı olarak bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen bu yerlerde, bu maddede sayılan haller dışında, herhangi bir tadilat, ilave, inşaat veya imalat yapamazlar ve sınırlarını duvar, çit, ağaç, bitki vb. ile çeviremezler. Ortak yerler veya kullanıma tahsis edilen yerlerde bulunan mevcut istinat duvarları toplam yüksekliği 2,00 m’yi ve kotu bağımsız bölümün betonla kaplanmış alan kotunu aşmayacak şekilde yükseltilebilir veya aynı şartlarla yeni istinat duvarı yapılabilir. Ortak yerler veya kullanıma tahsis edilen yerlerde bulunan istinat duvarları üzerine can güvenliği nedeniyle yüksekliği 1,20 m’yi aşmayacak tel çit veya önlerine aynı yükseklikte bitkisel çit yapılabilir. Ortak yerler veya kullanıma tahsis edilen yerlerde bulunan blok yapıların veya bağımsız bölümlerin bağlantı yolları, konut mahremiyeti, site içi yolla daha kısa bağlantı sağlanması gibi makul ve makbul gerekçelerle yeniden düzenlenebilir. Diğer kat malikleri, kullanıma tahsis edilen yerlerin ortak alan olduğundan bahisle kendilerinin de tasarrruf edeceğini öne sürerek, bağımsız bölümlerin bahçe kullanımlarına tahsis edilen alanlarından istifadesini engelleyemezler ve bu alanların ortak yer olduğu veya ortak şeyler barındırdığı gerekçesiyle kendileri de yararlanmayı talep edemezler. Bu alanlar, tahsis edilen bağımsız bölümlerce betonla kaplanmış alan hariç yeşertilmiş, bitkilendirilmiş, temiz halde ve münhasıran bahçe olarak kullanılır. Mevcut betonla kaplanmış alan, bağımsız bölümün her üç cephesinde de 0,75 m’yi aşmayacak şekilde uzatılabilir. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen yerlerin, ön ve arka cepheleri tarafındaki betonla kaplanmış olan bölümü üzerine; ölçüleri boy olarak bağımsız bölümlerinin boyuyla, en olarak betonla kaplanmış alanın eniyle sınırlı kalmak ve bitişik bağımsız bölüm sakinlerinin görüş alanını hiçbir şekilde kısıtlamamak şartıyla, ahşap veya ahşap görünümlü malzemeden pergole veya bir mekanizma ile açılıp kapanabilen tekstil örtülü bir gölgelik yapabilir. Pergole ve B tipi konutların balkonu, bölgenin ağır kış şartları nedeniyle ahşap veya ahşap görünümlü malzemeden doğrama ve cam ile kapatılabilir. Bu maddede sayılan imalatların özellikleri ve yapım izninin hangi usul ve esaslarla verileceği site yönetimince belirlenir ve 15. maddede yazılı yönetmelik içinde yer alır. Bu imalatların yapılması, sitenin genel mimari yapısı ve estetiği ve çevre ile uyumlu olmak, İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğacak tüm yükümlülükler ve sorumluluklar ile yapılacak masrafların tamamı kat malikine ait olmak, diğer kat maliklerininin zarar ve ziyanlarına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek şartıyla ve site yönetiminin yazılı izni ve karar defterine işlenmesi ile mümkündür. Kat maliklerince 06.05.2018 tarihine kadar yapılmış olan imalatlardan, site yönetim planında bu tarihte yapılan değişiklikler kapsamına giren ve gerekli şartlara uygun olan imalatlar için gerekli izinler verilmiş kabul edilir.

Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk” başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrasının b) bendi

Mevcut Şekli:

Bağımsız bölümlerinin balkonlarını ve kullanımına tahsis edilen yerlerin betonla kaplanmış olan bölümünü camekanla veya başka bir suretle veranda şekline sokamazlar; pencere ve kapılarda site yönetimince onay verilen panjur sistemi dışında, dışarıdan görünecek şekilde, fiziki güvenlik önlemi almaya yönelik imalat (demir parmaklık vb.) yapamazlar;

Önerilen Şekli:

Bağımsız bölümlerinin pencere ve kapılarında site yönetimince onay verilen panjur sistemi dışında, dışarıdan görünecek şekilde, fiziki güvenlik önlemi almaya yönelik imalat (demir parmaklık vb.) yapamazlar;

Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk” başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrasının d) bendi

Mevcut Şekli:

Kendilerine veya başka bir kat malikine ait bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapamazlar; sınırlarını duvar, çit, ağaç, bitki vb. ile çeviremezler; ancak bağımsız bölümlerinin kullanımına tahsis edilen yerlerindeki betonla kaplanmış olan bölüm üzerinde, Yönetim Planının 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen imalatları, belirtilen şart ve esaslara uymak koşuluyla yapabilirler;

Önerilen Şekli:

Kendilerine veya başka bir kat malikine ait bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlerinde ve ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapamazlar; sınırlarını duvar, çit, ağaç, bitki vb. ile çeviremezler; ancak Yönetim Planının 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen imalatları, belirtilen şart ve esaslara uymak koşuluyla yapabilirler;

Yönetmelik” başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrası

Mevcut Şekli:

Sözleşmeye bağlı ortak yerler ve şeylerin kullanılması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ve ortak yerlerden yararlanılması konularında ayrıntıyı düzenlemek üzere site yönetimi tarafından ayrıca bir yönetmelik hazırlanır. Yönetmelik hükümleri, işbu Yönetim Planının ayrılmaz parçası sayılır ve bütün ilgililer ve halefleri için Yönetim Planının bir cüzü olarak bağlayıcı niteliktedir.

Önerilen Şekli:

Sözleşmeye bağlı ortak yerler ve şeyler ile kullanıma tahsis edilen yerlerin kullanılması, bakımı, onarımı, tadilat ve yeni imalat yapılması, işletilmesi ve ortak yerlerden yararlanılması konularında ayrıntıyı düzenlemek üzere site yönetimi tarafından ayrıca bir yönetmelik hazırlanır. Yönetmelik hükümleri, işbu Yönetim Planının ayrılmaz parçası sayılır ve bütün ilgililer ve halefleri için Yönetim Planının bir cüzü olarak bağlayıcı niteliktedir.

Toplantı Zamanı ve Gündemi” başlıklı 27. maddesinin 1. fıkrası

Mevcut Şekli:

Kat malikleri kurulu, her takvim yılının Ocak ayının son Pazar günü saat 10.00’da sitenin sosyal tesisinde, bu yerin ilan tahtasında ilan edilen gündemle ve ayrıca bir çağrıya gerek olmaksızın toplanır. Birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantı takip eden Pazar günü aynı saatte ve yerde yapılır. Kat malikleri, kendilerine tebligat yapılmadığını öne sürerek toplantı kararlarının iptalini isteyemezler; böyle bir iddia ve talepte bulunamazlar.

Önerilen Şekli:

Kat malikleri kurulu, her takvim yılının Nisan ayının son Pazar günü saat 10.00’da sitenin sosyal tesisinde, bu yerin ilan tahtasında ilan edilen gündemle ve ayrıca bir çağrıya gerek olmaksızın toplanır. Birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantı takip eden Pazar günü aynı saatte ve yerde yapılır. Kat malikleri, kendilerine tebligat yapılmadığını öne sürerek toplantı kararlarının iptalini isteyemezler; böyle bir iddia ve talepte bulunamazlar.

Oya Katılma” başlıklı 29. maddesinin son fıkrası

Mevcut Şekli:

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir; ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

Önerilen Şekli:

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.